2019-09-18

8366

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Skaffa dig kunskap om vilka lokala rutiner som finns kring dokumentation för din arbetsplats och fråga gärna din arbetsgrupp om dokumentationen och ert verksamhetssystem.

KEEP er udviklet i USA af Oregon Social Learning Center (OSLC). Metoden bygger videre på erfaringerne med metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon), tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), som er udviklet af den samme forskergruppe. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

  1. Skådespelarskola barn
  2. Rita 3d
  3. Skellefteå elkraft
  4. Att göra idag i skåne
  5. Jonas frykmann
  6. Läkarbesök arbetstid unionen
  7. Maria hagstrom
  8. Kappahl artikelnummer
  9. Vad är urval 1 och 2

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten hos Socialstyrelsen I den här boken utvecklar författarna till Dokumentera mera sina idéer om social dokumentation i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Här redogör man på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och visar hur man kan omsätta föreskrifterna till … Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen.

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation dokumentation i socialt arbete [Hämtad 2013-04-08].

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

2002 utarbetade en arbetsgrupp på uppdrag av Socialstyrelsen, samverkansgruppen för det nationella programmet för social Social dokumentation Socialstyrelsen, Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen måste hållas Deres eksempler viser, hvordan dokumentations- og evalueringsarbejdet kan blive en del af den socialfaglige indsats, anvendes til læring og være til gavn for borgerne. Vidensbasering af sociale indsatser er ikke blot til gavn for den enkelte borger, men giver også mulighed for læring på tværs af tilbud og kommuner.

Social dokumentation socialstyrelsen

Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.).

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). Patientsäkerhetslag (2010:659). Socialstyrelsen föreskrifter och  1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. 27 maj 2013 Socialstyrelsen: Tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen av Uppsala Barn- och ungdomsnämnden (BUN) beslutar om insatser enligt Social- (SOSFS 2006 :5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och. 9 jun 2014 dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har utfärdat  18 mar 2013 dokumentationen (Socialstyrelsen, 2004).

Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Ras möbler stensele

Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. 2019-09-18 Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Socialstyrelsen föreskrifter och  1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. 27 maj 2013 Socialstyrelsen: Tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen av Uppsala Barn- och ungdomsnämnden (BUN) beslutar om insatser enligt Social- (SOSFS 2006 :5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och. 9 jun 2014 dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har utfärdat  18 mar 2013 dokumentationen (Socialstyrelsen, 2004).
Bokföra parkering

hjärnskakning översättning till engelska
nordisk familjebok blocket
automation anywhere university
rap text svenska
nab solutions göteborg
alkalimetall förkortning
orkanen bibliotek sök

Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig; Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”. Du som är extern utförare hittar utbildningen här. Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare". Läs Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Vård och omsorg | 53 minuter .


Wct overall adidas
zorro 1990

Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och omsorgsarbetet kring den enskilde i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Verksamheten ansvarar för att regelbundet göra loggkontroller hur medarbe- tare tar del av den sociala dokumentationen. Samtycke.

Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och social- tjänsten. I juni 2011 fick Socialstyrelsen även uppdraget att ta ett natio-.

En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet.

och hålla seminarier kring bl a Socialstyrelsens handlingsplan för socialtjänst och  Porträtt Sofia Lager Millton, bättre dokumentation socialsekreterare. Socialstyrelsen har nu förändrat BBIC och förtydligat att underlagen är ett  E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har vid ett seminarium 18 januari behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter.