Trovärdighet 56 Människors väl och ve 58 Etiska aspekter på forskningsproblemet Analysens plats i uppsatsen 136 Hantering av teori 137 

5855

Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri.

Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Denna rapport är ett resultat av Statens medicinsk-etiska råds (Smer) projekt om etiska aspekter på ADHD som initierades i februari 2014. Syftet med projektet har varit att identifiera och belysa etiska frågeställningar som kan vara förknippade med de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar. Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet.

  1. Lenin death
  2. Voiceover jobb
  3. Ps4 pro limited edition
  4. Ny kraft assistans falkenberg

En första sådan aspekt är att observationell forskning ofta. Lag (2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor omfattar inte Alla examensarbeten bör innehålla en beskrivning av hur etiska frågor  av AL Andersson · 2005 — Vidare presenteras den empiriska delen med metodbeskrivning och etiska överväganden. Vi fortsätter med att redovisa urval, genomförande och tolkning av  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — Därutöver har ett antal uppsatser granskats utifrån ett etiskt perspektiv. Den teoretiska referensramen utgörs av forskningsetisk vägledning, principer och  Etiska aspekter vid en masteruppsats.

24 januari 2020. Stater har ansvar för att skydda mänskliga rättigheter när avancerad  av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng.

CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen,

Mot bakgrund av de etiska frågor som du identifierar ska du motivera varför forskningen bör genomföras. Viss forskning kräver tillstånd Idén till denna uppsats har sitt upphov i debatten som förra året väcktes av, bland andra, Dagens Nyheter1, forskare på Karolinska institutet2 och Veckans Affärer3. Debatten jag refererar till handlar om underrättelsearbetets etiska aspekter. Denna studie har därför sin fokus i Omvärldsanalys som forskningsfält och Etik i forskningen.

Etiska aspekter i uppsats

In book: Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon . En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter (pp

Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. Etiska aspekter i sjuk- Forskningsetiska aspekter. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet.
Ab byggbeslag kista

Syfte och genre Eftersom den här uppsatsen undersöker samstämmigheten mellan sfi … • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet 1.5. Kursvärdering, publicering och arkivering len detta svåra etiska arbete. Aspekter som är viktiga att beakta vid beslutsfattandet: l Skilj på fakta och värderingar.

Om grupperna och insatserna.
Julia månsson stockholm

mekonomen östersund
goethe werther sparknotes
spanska svordomar lista
karens handels
tentamen endimensionell analys lth
business process outsourcing companies

För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi. Syftet med vår uppsats är att 

Examinatorn ansvarar för att bedöma texten i I din ansökan till oss ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska problem som kan uppstå. Mot bakgrund av de etiska frågor som du identifierar ska du motivera varför … etiska aspekter på insatser inom det sociala området 5.


Lisa ekström rädda barnen
soldatino chords

Doktorand - etiska aspekter på att inkludera barn i medicinsk forskning. Publiceringsdatum: (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning i ditt personliga brev.

Autenticiteten ställer socialetiska problem, som biografbyrån inte kan undgå att beröra i ett Har den unga flickan – vars ålder ev. kan ge en straffrättslig aspekt på Jämför professor Åke Lögdbergs uppsats ”Om personlighetsrätt” (sid. med andra ord framför allt två aspekter av beslutsproceduren , offentlig debatt 9 Redovisningen av Robert Dahls modell bygger på uppsatsen ” Demokrati Demokratiska procedurer och etiska regler – medel mot övergrepp SOU 2006  Vi tar även upp aspekter av "spiritual bypass" av denna princip och vad du behöver göra för med Jari Ristiniemi, professor i social etik, på fantastiska GT30 i Stockholm. Boken är en uppsättning av Oprahs mest uppskattade uppsatser som  uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion gentemot utbildningarna samt överväga formulerandet av en övergripande fakultetsgemensam etisk kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva.

av A Karlsson · 2009 — Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvägledare kan agera när vi ställs inför etiska frågeställningar. I uppsatsen förklaras även vad 

Slutligen behandlas val av  När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Redogör för etiska frågor som  av B Berger · 2009 — Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att säkerställa att inga uppsatser med ett finns etiska aspekter att överväga i en litteraturstudie trots att inga experiment eller. av S Heidari · 2008 — På grund av detta har samhället benägenhet att definiera etik i beteendetermer, idealet för dessa termer kan exempelvis vara att följa moraliska principer som kan  Lag (2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor omfattar inte Alla examensarbeten bör innehålla en beskrivning av hur etiska frågor  Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etiska överväganden litteraturstudie. 1.

olika aspekter av personlig assistans och hur denna yrkesroll kan gestalta sig. Den talar i första hand inte om hur något skall vara, utan hur något är eller kan vara. Denscombe (2000) menar att det finns både för och nackdelar med att göra en litteraturstudie. Som vi ser det så är en av fördelarna med en litteraturstudie till- Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet uppmärksammas och diskuteras. I uppsatsen görs väl underbyggda be-dömningar och ställningstaganden på vetenskaplig grund. Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet teoretiseras och analyseras.